Show simple item record

dc.contributor.authorPoppe, Christian
dc.date.accessioned2020-10-16T11:30:49Z
dc.date.available2020-10-16T11:30:49Z
dc.date.issued2019-10-24
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9065
dc.description.abstractNotatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller av andre i samarbeid med SIFO. Notatet gjennomgår fordelingene på seks kunnskapsindikatorer: kunnskap om økonomisk styring, erfaringer med økonomisk styring, kunnskap om finansielle markeder, erfaringer med finansielle markeder, risikoforståelse og faktakunnskaper om økonomi. Grupper med lave kunnskaper varierer fra indikator til indikator. På de fleste målene går likevel følgende grupper igjen: kvinner, lavutdannede, lavinntektsgrupper ungdom og personer som av ulike grunner kun ha ansvar for egne penger og ikke husholdets økonomi. Fordelingene på kunnskapsindikatorene indikerer også en sammenheng mellom lave kunnskaper om økonomi og grunnleggende sosioøkonomiske skillelinjer. I den sammenheng kan vi særlig merke oss at både leietakere og personer som ikke har hatt foreldre som snakket om økonomi med dem underveksten framstår som grupper med lavt kunnskapsnivå på økonomiområdet.en
dc.description.abstractThe paper identifies groups with low knowledge of personal finance. The results are primarily based on own data on financial well-being in Norway in 2017 (Kempson and Poppe, 2018), but also on previous studies by others or by others in collaboration with SIFO. The paper reviews the distribut77ion of knowledge on six indicators: knowledge of financial management, experience with financial management, knowledge of financial markets, experience with financial markets, understanding of risk and factual knowledge of personal finance. Groups with low knowledge vary from indicator to indicator. However, most of the measures include the following groups: women, low-educated, low- income households, youth and people who for various reasons are only responsible for their own money and not the household finances. The distributions also indicate a link between low financial knowledge and basic socio-economic differences. In this context, we can note that both tenants and people who have not had parents who talked about finances with them during their upbringing appear as groups with low knowledge levels in the area of personal finance.en
dc.description.sponsorshipOppdragsgiver: Barne- og familiedepartementet (BFD)en
dc.publisherForbruksforskningsinstituttet (SIFO), OsloMet – Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesSIFO Notat;2019:05
dc.rightsDet må ikke kopieres fra denne rapporten i strid med åndsverksloven. Rapporter lagt ut på Internett, er lagt ut kun for lesing på skjerm og utskrift til eget bruk. Enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette må avtales med SIFO. Utnyttelse i strid med lov eller avtale, medfører erstatningsansvar.en
dc.subjectKunnskap om personlig økonomi,en
dc.subjectøkonomisk tryggheten
dc.subjectsosioøkonomiske skillelinjeren
dc.titleGrupper med lav kunnskap om økonomien
dc.typeWorking paperen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record