Now showing items 1-20 of 30

  • Analyse av brønnpark for kontorbygg: Varme og kjølesystem 

   Bergsvenkerud, Jarl André (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Powerhouse Kjøbo er et rehablitert kontorbygg, et nullutslippbygg. Ved Powerhouse Kjørbo er det to brønnparken, en sør-øst for de fem blokkene og en nord-vest. Det er brønnparken som ligger nord-vest for blokkene ved ...
  • Analyse av energibrønn for oppvarming av kontorbygg 

   Torgersen, Jørgen (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2019)
   Grunnvarme er en mye anvendt ressurs for oppvarming av bygninger. Bygningssimulering viser seg stadig mer gjeldende for gode systemløsninger og problemløsning tilknyttet prosjektering. I den sammenheng er data fra ...
  • Analyse av solassistert varmepumpe i norske passivhus eneboliger 

   Rastad, Lars Øgar (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Det er gjort simuleringer og analyser av et modulert varmesystem hvor det er tatt i bruk solassistert varmepumpe. Undersøkelsene tar utgangspunkt i en bolig modulert i simuleringsprogrammet IDA ICE. Boligen representerer ...
  • Analyse av varmepumpeteknologi kombinert med solenergi 

   Aune, Eirik (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Ved bruk av varmepumpe tilknyttet et termisk energilager i berggrunnen vil en i mange tilfeller oppleve at temperaturen i grunnen synker over tid. Dette gjør driftsforholdene til varmepumpen dårligere. I verste fall kan ...
  • Behovsstyrt ventilasjon (DCV) med kombinert CO2- og temperaturstyring: Er det med hensyn på inneklima fornuftig å styre behovsstyrte ventilasjonsanlegg etter en kurve med varierende settpunkt for CO2 og temperatur? 

   Opsahl, Marie Flatmo (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Dagens styring av behovsstyrt ventilasjon (DCV) baserer seg stort sett på et fast settpunkt for CO2 og temperatur. Styringsparameteren som når sitt settpunkt først blir styrende parameter. Denne oppgaven har undersøkt om ...
  • BIM-basert samhandling og modellbasert produksjon i fremtidens byggeprosjekter 

   Nilsbakken, Magnus Wille (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   For å prosjektere, bygge og drifte et bygg skal mange fag jobbe sammen med samme informasjon. Ved konvensjonelle prosesser utveksles informasjon på papir, dette kan skape misforståelser og feil og være en hindring for ...
  • CFD Simulation of heavily insulated office cubicle heated by ventilation air 

   Kifle, Paulos Mekbib (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   The thesis investigates the airflow and temperature distribution in an office cubicle which is heated by ventilation air using a ceiling mounted active supply air diffuser. Numerical simulation using STAR CCM+ has been ...
  • CO2-DCV i barneskoler: Bør CO2-settpunkt differensieres for ulike brukergrupper? 

   Haugland, Martine Borgen (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Dagens bruk av CO2-DCV som ventilasjonsstrategi baserer seg på en antagelse om at menneskers CO2-produksjon er proporsjonal med deres emisjon av bioeffluenter. Det differensieres ikke etter brukergrupper i anbefalinger ...
  • Dimensjonering av effekt-topper: Analyse av måledata fra 2 næringsbygg 

   Parfenau, Andrei (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Sterke indikasjoner på overdimensjonering av effektbehov i moderne kontorbygninger og som følge leveringstransformatorer fører til nødvendighet for analyse av dagens metode for dimensjonering av effekttopper, definering ...
  • Dimensjonering av effekt-topper: Estimering av effektbehov i tidlig prosjekteringsfase 

   Stene, Martin (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Fra samarbeidende bedrift er det fremmet en problematikk rundt dimensjoneringer av elektriske effekter og at leverings-transformatorer overdimensjoneres. En stor andel av elektriske effekter i bygninger går til VVS-teknisk ...
  • Drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg 

   Jacobsen, Anders Møllevik (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   Denne rapporten dreier seg om drift av ventilasjonsanlegg under brann i multiromsbygg. Temaet har vært gjenstand for diskusjon med jevne mellomrom siden 80-tallet, og har den siste tiden dukket opp på nytt. Hovedårsaken til ...
  • Fra gråvann til varmtvann 

   Øvrevik, Ottar Sprakehaug (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Gråvann er den største og varmeste spillvannstrømmen fra boliger. Årlig forsvinner store meng-der termisk energi ut av bygningen sammen med gråvannet. I dag gjøres det lite for å redusere dette tapet. I dette arbeidet ble ...
  • Hvordan oppnå lavere soveromstemperaturer i passivhus med varmluft via ventilasjonsanlegget som oppvarmingskilde? 

   Andresen, Julie Flakne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Denne oppgaven omhandler oppvarming via tilluft i passivhusboliger. Fokus har vært å løse problemet med høye soveromstemperaturer ved bruk av temperert tilluft som eneste oppvarmingskilde. En typisk norsk, enetasjes enebolig ...
  • Improving the ventilation in passive house swimming pool: A case study of Åfjord swimming pool 

   Addas, Mohamed Josef (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   The importance of satisfactory air quality and thermal comfort are continuous scientific research regarding energy efficiency and health in swimming pool. Thisstudy aims to improve the ventilation efficiency in passive ...
  • The influence of carpet flooring on the indoor climate; effects on perceived air quality, symptoms and particle concentrations 

   Hangeland, Mathias (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Carpet flooring is a commonly used flooring material and is becoming a trend in offices with open plan landscape. Previous studies have found relations between the presence of carpet flooring and worsening of the perceived ...
  • Kartlegging av reelle internlaster fra Miljøhuset GK 

   Svendsen, Ole Marius (OsloMet - Storbyuniversitetet, 2019)
   Denne masteroppgaven kartlegger reelle internlaster for kontorrom fra Miljøhuset GK og sammenligner dette opp mot internlaster for kontorbygg etter NS/TS 3031:2016. Målet med oppgaven er å se om internlaster etter romnivå ...
  • Kvantifisering av luftmengder ved lufttetthetsmålinger i bygg ved bruk av ventilasjonsaggregat 

   Smidt, Marie (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Lufttettheten til et bygg er et uttrykk for hvor mye luft som går gjennom klimaskjermen. TEK17 stiller krav om at lekkasjetall ikke skal overskride 0,6 h-1 i boligbygg og 1,5 h-1 i yrkesbygg. Lekkasjetallet beregnes ved å ...
  • Massivtre i kombinasjon med fuktstyrt ventilasjon 

   Engehaugen, Magnus (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   I de senere år er det blitt mer fokus på tiltak som kan redusere energiforbruk i bygninger og det er en økt bruk av massivtre i byggeprosjekter. I denne oppgaven er det utført målinger og simuleringer av en bebodd leilighet ...
  • Numerisk og eksperimentell vurdering av varmelagring i forskjellige materialer: PCM, betong og massivtre. 

   Åstvedt, Kristian (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2018)
   Varmelagring er et velkjent fenomen som er blitt mye brukt. Denne oppgaven tar for seg hovedsakelig to elementer for varmelagring der det ene er betong og det andre er PCM. Oppgavens hovedformål er å sammenligne forskjellige ...
  • Optimalisering av fornybare energikilder 

   Grifftun, Oda Kristine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikk, 2019)
   Med dagens utslippstakt øker temperaturen på jorda med rundt 0.2◦C hvert tiår. De globale klimagassutslippene må reduseres med 40- 50% innen 2030, som gjør fornybar energi mer aktuell enn noen gang. Denne oppgaven tar ...