Recent Submissions

 • Exploring and describing multiscale activities: Scaling up behaviour analysis 

  Berge, Samantha Kelly (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Behaviour analysis aims to understand functional relations between environmental contingencies and behaviour. Since Skinner’s development of the operant as a unit of analysis for individual behavioural selection, behaviour ...
 • Behandlig og håndtering av aggressiv og voldelig atferd 

  Melby, Martine (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Det som betegnes som atferdsproblemer er et stadig tilbakevendende tema. I løpet av de siste ti årene har samfunnet etterlyst psykiatrisk behandling og omsorgsmetoder som faktisk virker. Fra fem til 15 prosent av alle ...
 • Hvor viktig er inntektssikring, foreldrepåvirkning og tidligere skoleopplevelser for ungdom som står utenfor skole og arbeid? (En kvantitativ undersøkelse) 

  Thorbjørnsen, Gina (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Ti prosent av alle unge under 30 år står utenfor utdanning og arbeidsliv i Norge. Det er komplekse sammensatte årsaker til at ungdom står utenfor skole og arbeidsliv. Denne artikkelen har valgt å se på hvilken betydning ...
 • Analyse av begrepene deriverte og emergente relasjoner samt hvordan begrepene studeres ved bruk av sorteringstest 

  Westgård, Anne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Stimulusekvivalens handler om at det oppstår relasjoner mellom stimuli uten direkte trening. Det benyttes ulike begreper for å beskrive utrente relasjoner, blant dem: deriverte relasjoner og emergente relasjoner. Det kan ...
 • Hvilke motiver for frivillig arbeid skiller individualister og kollektivister? 

  Holmøy, Vilde (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Denne oppgaven er todelt, der artikkel 1 er en litteraturgjennomgang og artikkel 2 er en egen studie. I artikkel 1 legges det til grunn 7 empiriske artikler. Det diskuteres forskjeller mellom individualister og kollektivister ...
 • Kognitiv psykologi vs. atferdsanalyse: Valgatferd og belief-bias effekten 

  Østenheden, Miriam S. (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Kognitiv psykologi er opptatt av menneskelig atferd og de mener at det som skiller mennesker fra andre dyr er evnen til kognisjon. Kognisjon innebærer mentale prosesser og strukturer mennesker bruker for å tenke seg frem ...
 • A behavior analytic account of social categorizatio 

  Strand, Rebekka (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  In the current article, social categorization was analyzed within the behavior analytic framework. Behavior analysis has been deemed unable to account for more complex behavior that seems to emerge without direct training. ...
 • Kategoriseringsmodeller innenfor to vitenskapelige disipliner 

  Nordenstam, Constanse (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Den første artikkel er en teoretisk artikkel som tar for seg kategorisering. Kategorisering sett i fra to vitenskapelige disipliner. En liten introduksjon om teoriene innenfor feltet kognitiv psykologi og begrepsdannelse ...
 • Klasseinndeling og stimulusekvivalens: Bruk av sortering for å demonstrere ekspansjon av stimulusklasser 

  Dechsling, Anders (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Stimulusekvivalensklasser har tradisjonelt blitt dokumentert i matching-to-sample (MTS) format. Nylige studier har vist at sortering av stimuli kan dokumentere arbitrære stimulusklasser og at det er et høyt samsvar mellom ...
 • Good Behavior Game: En atferdsanalytisk klasseromsintervensjon med kortsiktige- og langsiktige effekter 

  Skåren, Joachim (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Siden den første studien publisert av Good Behavior Game i 1969 av Barrish, Saunders og Wolf, har klasseromstiltaket blitt forsket en hel del på i mange sammenhenger. En rekke gjennomganger, meta-analyser, single case og ...
 • En atferdsanalytisk tilnærming til kategorisering 

  Bevolden, Kristiane Rustad (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Article 1 presents an overview of cognitive and behavior analytical approaches to categorization and concept formation. Particular emphasis is placed on how the phenomena can be understood in conjunction with the formation ...
 • Hva påvirker valgene våre? Verktøy og virkemidler for å forme valgsituasjoner 

  Nafstad, Sigrid (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Denne oppgaven er todelt og inneholder en teoretisk og en empirisk del. I den teoretiske delen presenteres forskning på kognitive biaser og praktisk bruk av atferdsvitenskapelige virkemidler innen ulike offentlige tjenester. ...
 • A study of the incidence of poverty and social integration of migrant children in Norway 

  Agbalekpor, Christian (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  The first article gives the outlook of the dynamics of child poverty in Norway. It considers the different paradigms within which child poverty can be understood: reductionist and complexity approaches. The latter is viewed ...
 • Digitale Forsterkere: Hvordan atferd kan påvirkes av økende digitalisering 

  Henrichsen, Hannah Susannah Math (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Denne oppgaven er en studie på hvordan den økende digitaliseringen som sees i samfunnet har mulighet til å påvirke atferd (og kognisjon). Artikkel I er en oversikt over nyere forskning gjort på høy bruk av digital teknologi ...
 • Formasjon av stimulusklasser ved observasjon 

  Sagstad, Unni (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Forskere er enig om at læring gjennom modellering eller observasjon er viktig område i et utviklings- og læringsperspektiv. Observasjonslæringsferdigheter omtales ofte som en sentral del av etablering av sosial kompetanse ...
 • Skolevegring: Definisjon, årsaker, og behandling 

  Huset, Jon-Inge (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Skolevegring er et noe omdiskutert begrep. Flere mener at skolevegring er direkte knyttet opp mot angst og fobier, slik at den type ureglementert fravær bør skille tilfeller med skulk. Ureglementert skolefravær øker ...
 • Effekten av lyttertrening for etablering av intraverbale responser 

  Børtveit, Line (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Lyttertrening er foreslått som en mulig effektiv metode for etablering av intraverbale responser. Innenfor anvendt atferdsanalyse legges det vekt på at tiltak som gjennomføres skal ha empirisk støtte for effekt og at ...
 • Cellphone use while driving – a behavioral economic perspective 

  Sæterlien, Eskil Johnsrud (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  From a behavioral economic perspective, texting while driving involves a trade-off between immediate and delayed outcomes. It is showed behaviorally as a preference for smaller immediate rewards over larger delayed rewards. ...
 • Hatprat og ekstremisme: En analyse av ekstreme ytringer på internett og i sosiale medier 

  Løvmyr, Espen (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  I denne artikkelen legges det faglige grunnlaget for forskning på ekstremisme og radikalisering ved en presentasjon av utvalgt faglitteratur. Begreper som ekstremisme og ideologi, radikalisering, hatkriminalitet og terrorisme ...
 • Stimulus equivalence and instructions 

  Poulsen, Annika (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap, 2018)
  Article 1 is a literature review which covered the use of instructions in stimulus equivalence research in two time periods. The results showed that instructions differ to a great extent. The most commonly used instruction ...

View more