Now showing items 43-62 of 101

  • Journalistikkens autoritet. Yrkesideologi og autoritetsmarkering i norsk journalistikk 1954-2014 

   Lindholm, Magne (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Temaet i avhandlingen er norske journalisters autoritetsmarkeringer, slik de kommer til uttrykk i de fire store norske journalistprisene som er delt ut i perioden 1954–2014. Avhandlingen gir en samlet framstilling og ...
  • Koherens i lærarutdanninga 

   Raaen, Finn Daniel; Heggen, Kåre (Universitetsforlaget, 2014)
   Tema for artikkelen er spenningane og motsetnadene i lærarutdanninga og diskusjonen om korleis samanhengen kan styrkast og relevansen aukast. Vi tar utgangspunkt i omgrepet koherens slik det er brukt i internasjonale bidrag, ...
  • Kompetente nyutdannede lærere: Et spørgsmål om gode lærerteam - eller om den rette mentorordning? 

   Raaen, Finn Daniel (Forlaget Unge Pædagoger, 2011)
   Artikkelen pointerer at det er mulig å forstå hvorfor en inkluderende arbeidsplasskultur og faglig og emosjonelt støttende samarbeidsformer kan være minst like viktig for mestringsforventning og trygghet som hvor lenge man ...
  • Lavt sensorsamsvar : kan det bedres? 

   Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per (Universitets- og høgskolerådet, 2011)
   Etter innføringen av Kvalitetsreformen er kravet om ekstern sensur redusert betydelig i høgre utdanning. Antallet sensorer er også redusert. Dermed forutsettes det at sensureringen holder høy kvalitet, også når den bare ...
  • Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen 

   Vågan, André; Aasland, Olaf (The Norwegian Medical Society, 2011)
   Universitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell ved sin medisinutdanning (Oslo96) hvor blant annet klinisk kommunikasjonsundervisning står sentralt. Tidligere evalueringer av selvrapporterte kommunikasjonsferdi ...
  • Lojalitet og profesjonell standard. En studie av mellomledere i politiet 

   Valland, Tatanya Ducran (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Lojalitet og profesjonell standard – En studie av mellomledere i politiet Hvordan oppfatter og håndterer mellomledere i politiet de ofte motstridende forventningene om lojalitet, og hvordan forholder disse forventningene ...
  • Læring i yrket : i møtet mellom erfarne og nyutdannede 

   Raaen, Finn Daniel (Tapir Akademisk Forlag, 2010)
   Nyutdannede og erfarne lærere som samarbeider systematisk om planleggingen og gjennomføringen av undervisningen har høyere opplevd mestring enn de som ikke gjør det. Kollegiale fellesskap er viktige for både nyutdannede ...
  • Measuring learning outcomes 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per O (Wiley, 2017-02-02)
   The growing interest for measurement of learning outcomes relates to long lines of development in higher education, the request for accountability, intensified through international reforms and movements such as the ...
  • Meningsfulle sammenhenger. En studie av sammenhenger mellom læring på ulike arenaer og utvikling av ulike aspekter ved profesjonell kompetanse hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene 

   Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014)
   I denne avhandlingen studerer jeg kompetanseutvikling hos studenter i sykepleier-, lærer- og sosialarbeiderutdanningene. Avhandlingen behandler to temaer samtidig. Det første temaet handler om læring og faktorer av betydning ...
  • Michezo : dance, sports and politics in Tanzania 

   Leseth, Anne Birgitte (Slovene Anthropological Society, 2010)
   This paper serves to demonstrate the manner in which body practices both reflect and, in turn, subtly shape the political contexts and purposes within which they occur. While governments may pay particular attention to ...
  • Når vilkår og aktivitetskrav brytes. Frontlinjearbeideres tilnærming til sanksjoner 

   Terum, Lars Inge; Torsvik, Gaute; Øverbye, Einar (Universitetsforlaget, 2017)
   Frontlinjearbeiderne i NAV skal avklare behov og rettigheter, men også stille krav, aktivere og sanksjonere. Artikkelen studerer hvordan frontlinjearbeidere tilnærmer seg situasjoner der stønadsmottakere ikke imøtekommer ...
  • Norwegian police students attitudes towards armament 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon (Sage Publications, 2015)
   Whether the police should routinely carry firearms is an ongoing debate in Norway. Although the police can carry weapons under special circumstances, the normal situation for the police in Norway is to store firearms in ...
  • Novice teachers and how they cope 

   Caspersen, Joakim; Raaen, Finn Daniel (Taylor & Francis, 2013-10-17)
   Teachers often describe their first teaching job following graduation as a shocking experience. This description raises several questions: Do novice teachers actually have a lower level of coping than experienced teachers? ...
  • Nurse teachers' perceived competencies in the context of students'first clinical placements: A qualitative study 

   Zlatanovic, Tatjana; Havnes, Anton; Tveiten, Sidsel (Sciedu Press, 2016)
   This study seeks to illuminate the competencies of nurse teachers (NTs) and their operationalization in the context of clinical placement by exploring the challenges of being an NT, as experienced and articulated by diverse ...
  • Organisasjonens betydning for sosialarbeideres vurderinger 

   Oterholm, Inger (Høgskolen i Oslo og Akershus, 2015)
   Hvilken betydning har det for ungdom med barnevernsbakgrunn om de får oppfølging fra barneverntjenesten eller sosialtjenesten som del av NAV etter fylte 18 år? Temaet for avhandlingen er sosialarbeideres vurderinger om ...
  • Paradoxical Attraction? Why an Increasing Number of International Students Choose Norway 

   Wiers-Jenssen, Jannecke (SAGE Publications, 2018-07-27)
   Between 2000 and 2015, Norway has experienced a large increase in the number of international students compared with many other countries. At first glance, this may seem paradoxical considering that Norway is a country ...
  • The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States 

   Thue, Fredrik W.; Brandt, Thomas; Hansen, Else; Matthíasdóttir, Sigríður (Routledge, 2017)
   The student revolts of 1968 in the Nordic countries were peaceful in comparison with what happened in places like Berlin, Par is or Rome. Students in the Nordic countries also protested and revolted ...
  • Placement mentors making sense of research-based knowledge 

   Raaen, Finn Daniel (2017)
   Placement mentors’ role increasingly implies demonstrating to student teachers how research-based knowledge in combination with experience-based knowledge may be relevant in teachers’ professional work. This is a challenge. ...
  • De politiserende embetsmenn : en tradisjon i norsk forvaltning 

   Slagstad, Rune (Nordisk Administrativt Forbund på Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2011-12)
   Min analyse samler seg om de to store reformregimer i moderne norsk historie, embetsmannsstaten (1814-1884) og arbeiderpartistaten (1945-1981). Derved aksentueres en kontinuitet mellom disse to som eliteregimer. I sentrum ...
  • Politistudentene: Hvem er de og hvorfor vil de bli politi? 

   Winnæss, Pål; Helland, Håvard (Universitetsforlaget, 2014)
   The article examines the reasons fresh police students have for choosing police education and what kind of backgrounds they have. Previous research has indicated that police students’ social background has changed in that ...